ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI.                                                                 ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI.
OFICJALNA WITRYNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W NOWYM TOMYŚLU
Plan lekcji Web Mail Galeria

Projekty

Projekt Czas Zawodowców BiS

 

Promocja Projektu

INFORMACJA OGÓLNAMIGAWKA * PLAKAT * PREZENTACJA CZBIS .

Programy i certyfikaty

PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU.

Regulaminy

REGULAMIN WSPARCIA I ROZWOJU * LISTA OBECNOŚCI * KRYTERIA OCENIANIA * WNIOSEK O REFUNDACJĘ * DEKLARACJA UCZESTNICTWA.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce E-PLATFORMA EDUKACYJNA.

***

 

Regulamin naboru na realizację praktyki zawodowej w Niemczech w roku szkolnym 2014/2015  (w dniach  15 września do 10 października 2014 r. w zawodzie - technik informatyk  (dotyczy klasy II TI z roku szkolnego 2013-14) [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 

***

 

RAPORT Z EWALUACJI 

PROJEKTU: „Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych

 
[POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]


PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM EKONOMICZNEGO W ROKU  SZKOLNYM 2013/2014 [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 

***


EKONOMIŚCI ZE STASZICA PROMUJĄ REZULTATY PROJEKTU LEONARDO DA VINCI [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

WYJAZD EKONOMISTÓW ZE STASZICA NA ZAGRANICZNY STAŻ [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 

 PRZYGOTOWANIA EKONOMISTÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 DO PRAKTYK ZAGRANICZNYCH [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 Projekt Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych” w ramach programu Leonardo da Vinci [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 Regulamin naboru na realizację praktyki zawodowej w Niemczech w roku szkolnym 2012/2013  w dniach 25 lutego do 22 marca 2013 r. w zawodzie - technik ekonomista (dotyczy klasy III TE1 i IIITE2) [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

EKONOMIŚCI ZE „STASZICA” WYJADĄ NA PRAKTYKI DO NIEMIEC. [POBIERZ PLIK ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI]

 


 

 

  

 

 PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI „MOBILNOŚĆ W PROCESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TO ZWIĘKSZENIE SZANS ZAWODOWYCH”

 

W dniach 20.02-18.03.2011 pięcioro uczniów technikum ekonomicznego w ZS Nr 2 im. S. Staszica odbyło praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu Leonardo da Vinci „Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zawodowych”. ZS Nr 2 bierze udział w tym przedsięwzięciu już po raz drugi jako beneficjent. Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Politechnicznych z Wrześni. W tym roku udział w projekcie wzięły następujące osoby:

 

 • Paulina Ratajczak- kl. III TE 2
 • Renata Michałowska- kl. III TE 2
 • Mateusz Piechota- kl. III TE 2
 • Piotr Opala- kl. III TE 1
 • Sebastian Skotarczyk- kl. III TE 1

 

Uczniowie ci zostali wybrani na podstawie listy rankingowej, gdzie pod uwagę brano średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, ocenę z j. niemieckiego oraz zachowanie.

Miesięczne praktyki zawodowe odbyły się w następujących instytucjach:

 

 • Landkreis Northeim- Paulina Ratajczak i Mateusz Piechota
 • Gymnasium Corvinianum- Renata Michałowska
 • Berufsbildende Schulen II- Sebastian Skotarczyk i Piotr Opala

 

Uczniowie odbyli trzy wycieczki, zwiedzając takie miasta jak Göttingen, Hannover czy Braunschweig. Jednym z ciekawszych punktów pobytu w Northeim była wizyta w szkole partnerskiej BBS II i udział w targach edukacyjnych BerufsInfoMarkt. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół niemieckich jak i całym systemem szkolnictwa w kraju naszych zachodnich sąsiadów. W ramach zajęć kulturalnych uczniowie byli czterokrotnie w kinie oraz w teatrze na spektaklu „Mano viva”. W ostatni wieczór pobytu w Northeim odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna zorganizowana przez szkołę partnerską ZS Nr 2. Pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia uczniowie bezpiecznie wrócili do Nowego Tomyśla. Jak sami często podkreślają, pobyt w Niemczech to dla nich prawdziwa szkoła życia i ogromna szansa na rynku pracy dzięki dokumentowi Europass, który jest potwierdzeniem odbycia praktyki zagranicznej i ma duże znaczenie dla pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Uroczyste wręczenie Europassów nastapi w najbliższym czasie.

Joanna Budzinska

 


 

 

Wizyta gości z Niemiec w ramach projektu Leonardo da Vinci

 24.02.2011 Zespół Szkół Nr. 2 im. S. Staszica odwiedzili goście z Niemiec ze szkoły Europaschule BBS I w Northeim. Pan Marcus Krohn- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i pan Reinhard Engler- właściciel firmy elektrotechnicznej- Engler Elektro. Wizyta związana  byłą z projektem Leonardo da Vinci, dofinansowywanym przez środki Unii Europejskiej. Goście z Niemiec mieli za zadanie porównać system kształcenia zawodu ekonomisty na poziomie szkoły średniej w Polsce i w Niemczech. Wspólnie z dyrektorem szkoły p. Łukaszem Frańskim, kierownikiem szkolenia praktycznego p. Dariuszem Knapikiem  i  germanistką p. Joanną Budzinską nauczyciele z Niemiec porównywali program nauczania i praktyk zawodowych obu szkół dla w.w. zawodu. Na koniec wszyscy zwiedzili firmę B Braun Aesculap-Chifa, gdzie przyglądali się uczniom technikum ekonomicznego odbywającym tam swoją praktykę zawodową.

 

O Programie

Program LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (v.pol)

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. 
Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

 

Nowością w programie są tzw. Projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku).

Do składania wniosków zapraszamy: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO”).

Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.

Zachęcamy również do korzystania z możliwości dofinansowania w celu przygotowania projektów (Wizyty Przygotowawcze).

Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne.

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje Krajowym Centrum EUROPASS, które od stycznia 2009 roku jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

                                                         


Projekty Mobilności

Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.

Rodzaje projektów:

 • Projekty staży zagranicznych (IVT, PLM)
 • Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)

Polskie priorytety narodowe dla projektów mobilności:

 • Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (zwiększenie udziału pracownikow MŚP w projektach mobilności, wspieranie MŚP jako beneficjentow projektow mobilności zarówno jako wnioskodawcow jak i jako partnerów).
 • Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy.
 • Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych (wschodnia część Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem).
 • Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/ osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm (staże w firmach z doświadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsiębiorczości).

Projekty stażowe - informacje ogólne 
Projekty wymiany doświadczeń - informacje ogólne 


Ważne informacje

 • Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci informuje, iż w konkursie 2010 zostały wprowadzone ograniczenia kwotowe grantów dla Beneficjentów. Maksymalna wysokość grantu to 250 000 Euro dla jednej instytucji w roku konkursowym. Wprowadza się również ograniczenie liczby składanych wniosków maksymalnie do dwóch projektów na jednego wnioskodawcę. W przypadku złożenia dwóch projektów kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć 250 000 euro.
 • Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci przypomina o zakazie ponownego finansowania stażu tej samej osoby. Oznacza to, iż osoba, która była na stażu w ramach grupy IVT, może wyjechać na kolejny staż tylko w ramach  PLM lub VETPRO.
 • Decyzją Komisji Europejskiej, zniesiony został wymóg zwrotu odsetek od grantów Programu Leonardo da Vinci narosłych na kontach bankowych. W związku z tym, beneficjenci z konkursu 2007 i późniejszych nie deklarują w raporcie końcowym wysokości odsetek.

                                      

 

 

                                                                                                                        

                                                                   

 EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!!!

Czym jest Europass

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób.

Europass w nowatorski sposób umożliwia:

 • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
 • poruszanie się po całej Europie.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:

Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Na naszych stronach internetowych wszyscy, którzy chcą wypełnić Europass – CV lub Europass – Paszport Językowy znajdą odpowiedni formularz oraz szczegółową instrukcję, jak to zrobić. Instrukcja ta obejmuje także tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, co bardzo ułatwia prawidłowe wypełnienie dokumentów. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

 

 

 

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało :

17 dni, 5 godzin, 04 minut, 31 sekund.

Dziś jest
niedziela
18 sierpnia

NA NASZĄ STRONĘ WESZŁO DO TEJ PORY 16492 ODWIEDZAJĄCYCH.

godlo-polski.jpg

 

dziennik.png

zs2ntfacebook.png

podreczniki.png

biblioteka.png

prace.png

enauczanie.png

sportszkolny.png

wybierzstaszica.png

rodo.png

Copyright 2011 © by Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl. All rights reserved.Projekt i realizacja www.web-direct.pl

XZamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.